Dernek Tüzüğü


Derneğin Adı 

Madde 1- Derneğin Adı: "İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği" dir. Kısa adı İZMİR BAL-GÖÇ' tür.

 

Derneğin Merkezi ve Amblemi 

Madde 2- Derneğin merkezi İzmir'dir.

Amblemi: Beyaz fon üzerinde oluşturulan bir dairenin iç kenarlarında derneğin adı ve kuruluş yılı yazılı, daire içinde de Balkan Yarımadası'na ait ülkeler ile Ay Yıldızlı Türkiye haritasından oluşur. Türkiye haritasındaki İzmir'in üzerine yerleştirilmiş İzmir'in simgesi olan Saat Kulesi'nden ibarettir. 

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

Madde 3- Derneğin Kurucuları 

 

Adı Soyadı, Meslek ve İkametgahı; 

 1. Hüseyin Yılmaz,T.C., Süvari Caddesi No:49/5 Bornova /İzmir
 2. Arif Hocaoğlu, T.C., Emekli, 9064 Sokak No:17/24 İzmir.
 3. İsmail Asar T.C., Mali Müşavir, 153 Sokak No:65/3 Bornova /İzmir
 4. İsmail Konaklı, T.C., Tüccar, Mithatpaşa Caddesi No: 376/17 İzmir
 5. Cevdet Yılmaz T.C., Mali Müşavir, Süvari Cad.No:49/3 Bornova İzmir
 6. Ali Dönmez, T.C., Muhasebeci, Sair Baki Sok.No:11/2 Balçova/İzmir
 7. Embiya Çavuş T.C., Serbest, 4/1 Sok.No:15/2 Üçkuyular /İzmir
 8. Sabit Tuna T.C., Emekli, 96 Sok.No:43/12 Göztepe /İzmir
 9. Sami Cömert, T.C., İnşaat Mühendisi, 1757 Sok.No:16/8 Karşıyaka/İzmir
 10. İsmail Yalnız, T.C., Müteahhit, 543 Sok.No:49 Çamdibi/İzmir
 11. Şakir Sönmez T.C., Mandıracı, 469 Sok.No:24 Bornova/İzmir

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 4- Derneğin amacı: Coğrafi bir bölge olan Balkan Yarımadası'ndan Ana Vatana göç etmiş ve halen Balkan Yarımadası'nda yaşamakta olan soydaşlarımızı bir araya getirmek. Onların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm bulmak. Hazırlanacak Yönetmelik doğrultusunda ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere öğrenim bursu vermek. Maddi durumu yetersiz tespit edilen üyelere giyecek, yiyecek, yakacak veya para yardımı yapmak. Sözü edilen bölgede yüzyıllarca egemen olmuş atalarımızın kültür mirasını, örf ve adetlerini yaşatmak. Gerçekleştireceği faaliyetlerle üyelerin dışında, yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak.

 

Bu Amaçları Gerçekleştirebilmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

Madde  5-

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  resmi ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim ve tanıtım çalışmaları düzenlemek.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak, işletmek veya kurulmuş olan şirket ve işletmelere ortak olmak.

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi, birlik ve dayanışmanın sağlanması ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konferanslar, kermesler, birlik ve dayanışma geceleri düzenlemek ve bunları kurulacak kollarla yürütmek, yaz okulları, kamplar, tesisler açıp işletmek. Konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. Bunlardan elde edilecek gelirleri derneğin amacı doğrultusunda kullanmak.

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde  6- Dernek, sosyal, kültürel ve ekonomik  alanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde  7- Asıl Üyeler

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine kabulü halinde üyelik kartı hazırlayarak verir, reddi halinde ise yazılı olarak bildirmek zorundadır. Dernekler yasasında gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye' de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 Üyeler mükerrer duruma düşmemeleri için Şubelerde ve Genel merkezde sorgulama yapıldıktan sonra başvuruları Yönetim kurullarına gelir. Sorgulama ve sonucu şubelere ve Genel Merkeze yazı ile yapılır.( E-posta ile de yapılabilir)

Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 Derneğin İzmir ilçelerinde şubeleşme örgütlenmeleri tamamlandığında (Şube sayısı yedi'ye ulaştığında) Dernek Merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları Şubelere veya Genel Merkeze yapılır. Ancak Genel Merkez üyeliğe kabul ettiği üyeyi ikametgahının bağlı bulunduğu şubeye 15 gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Örgütlenme tamamlandıktan sonra üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır. Şubelerin üyeliğe kabul ettikleri veya üyelikten çıkardıkları üyeleri en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Onursal Üyelik

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Genel Merkez yönetim kurulu başkanının veya Şube yönetim kurullarının önerisi üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulunun en az 2/3 çoğunluk oyuyla alacağı kararla onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler genel kurul ve komisyon toplantılarına katılabilirler ve konuşma yapabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Aidat ödemezler. Onursal üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri de tutulur.

 

 

Üyelerin Hakları ve Üyelikten Çıkma

Madde 8- Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit olarak yasalarla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Genel kurula katılma hakkı olan her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 9-Her dernek üyesi genel kurulca belirlenen aidatını zamanında ödemek zorundadır. Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğine sadakat göstermek, derneğin amacına uygun davranmak, dernek amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, bu amaçların gerçekleştirilmesini güçleştirmemek ve engellememekle, yükümlüdürler.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Şube Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararının Yüksek Disiplin Kuruluna iletilmesi ile Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği kararla üyelikten çıkarılabilir. Üye bu karara itirazını ancak Genel Kurula yapabilir. Üyelikten çıkarma ile ilgili nihai kararı Genel Kurul verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

Madde 11-Derneğin organları şunlardır:

 

Genel Merkez Organları:

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

4-Yüksek Disiplin Kurulu

Şube Organları:

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Disiplin Kurulu.

 

Gerekli görüldüğünde Genel Kurul tarafından başka organlar da oluşturulabilir. Ancak bu organlara yasada öngörülen zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ,Toplantı Usulü

Madde 12-Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden;  şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. Genel Kurul toplantısına, toplantının yapılacağı günden on beş gün öncesine kadar aidat borcunu ödememiş olan üyeler ve delegeler hazırun listesinde yer almaz ve aidatlarını ödemedikçe oy kullanamazlar.

 

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda Yönetim Kurulunca olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu, genel kurulu 30 gün içinde toplantıya çağırmazsa; denetim kurulu veya üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı sonunda, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Ayrıca toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden önce İl Dernekler Müdürlüğü'ne bir yazı ile bildirilir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve mahallin İl Dernekler Müdürlüğü'ne yeniden bildirilir.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Bu işlemin yerine Yönetim Kurulunca hazırlanacak elektronik yoklama sistemine uygun Dernek üye kimlik kartları ile de giriş yapabilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere toplantıya katılma hakkını kazanmış delege veya üyeler arasından bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, birden fazla liste aday ise oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Tek listenin aday olması durumunda açık oylama yapılır.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak Gündeme geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yeni seçilen yönetim kurulu liste başına teslim edilir. Yeni Yönetim Kurulu liste başı bu belgelerin korunmasından sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 13-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri (Tek Liste haricinde) gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde;

Toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının ve üst kurul delegelerinin seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

18-Kapatılan şubenin tasfiyesi ve mal varlığının merkeze devrini sağlamak amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19-Kamu yararına faaliyet gösteren dernek olma isteği.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15-Yönetim kurulu on beş asıl ve on beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak;

 • Genel başkan,
 • Teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı,
 • Sosyal ve Kültürel İşlerden sorumlu başkan yardımcısı
 • Basın ve Yayından sorumlu başkan yardımcısı
 • Hukuk İşlerinden sorumlu başkan yardımcısı
 • Genel sekreter,
 • Genel sekreter yardımcısı
 • Sayman ve üye'yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu kararıyla bu toplantı sayısı artırılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır ve Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliği düşürülür.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden liste sıralamasına göre yedi gün içinde yedek üyenin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin istemi üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi üyeler arasından seçeceği üç kişiyi Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14- Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağırmak,

15- Üç ayda bir genel merkez yönetimini ve dernek şube yönetimlerini bir araya getirerek görüş alış-verişi ve bilgilendirme toplantıları yapmak,

16- Lokal açılmasına karar vermek ve lokal işletmek,

17- Mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda, merkez veya şubelere ilişkin yönetmelik ve genelgeler hazırlamak.

18- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

19- Tüzük ve Genel Kurul kararlarına uymayan dernek üyeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılmasını sağlamak, şubelerden gelen disiplin kurulu kararlarıyla haklarında disiplin kurulu kovuşturması açılması istenen üyelerin tamamlanmış dosyalarıyla birlikte Yüksek Disiplin Kuruluna göndermek ve kararlarını uygulamak.

20- Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri genel giderlere katılım payı olarak aylık 50 TL, Şube Yönetim Kurulu üyeleri de aylık 30 TL ödemek ya da bağış olarak toplamakla yükümlüdürler. Bu miktar günün koşullarına göre Yönetim Kurullarının Oy Birliği ile alacakları kararla artırılabilir.

 

Madde 16-  Yönetim Kurulunun Görev Tanımları

1-Genel Başkanın Görev ve Yetkileri: Dernek tüzel kişiliğini temsil etmek ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Yönetim Kurulunun görüşünü alarak dernek adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın, dergi ve yayın organlarına beyanatta bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında derneği temsil etmek.

Yönetim Kurulu ve dernek bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak tüm komisyonlara başkanlık etmek veya komisyonların başkanlığını yönetim kurulundan birine devretmek.

Genel Başkanın derneğin tüm organlarında söz ve oy hakkı vardır. Derneğin bütün bürolarının amiri olup, bağlı kuruluşlar ve şubeler dahil her türlü çalışmaları denetim ve tetkike yetkilidir.

Genel Başkan yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.

2-Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Genel Başkanın olmadığı zamanlarda Başkana vekalet etmek. Genel Merkez ile şubeler arasında koordinasyonu sağlamak. Bağlı şubelerin faaliyet alanlarını düzenlemek, faaliyetlerini denetlemek ve yönetim kuruluna rapor vermek. Şubelerin açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organların karar almasını sağlamak için yönetim kuruluna rapor vermek. Derneğe bağlı şubelerin Genel Kurul Toplantılarını zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. Şubeler ile ilgili sorunları yönetim kuruluna bildirmek.

3-Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Derneğin düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenleyen alt komisyonları denetlemek. Genel Merkezin ve şubelerin sosyal ve kültürel faaliyetleri konularında birlikte hareket etmelerini organize etmek, yapacakları gezi, konferans, panel, sempozyum, seminer, konser, temsil ve buna benzer sosyal-kültürel amaçlı hizmetleri yürütmek. Bunların koordinasyonuna yardımcı olmak. Bu faaliyetlerle ilgili Yönetim Kurulu'na bilgi vermek.

4-Basın ve Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı: Yazılı ve görsel basınla ilişkilerden sorumlu olmak. Derneğin faaliyetlerinden kamuoyunu, şubelerini ve bağlı olduğu üst kurullarını bilgilendirmek. Tanıtım ve propaganda faaliyetlerini yürütmek.

5-Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Genel Merkez ve şubelerin hukuksal konularını takip ve tetkik etmek. İnceleme ve gelişmeler hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek.

6-Genel Sekreter'in Görev ve Yetkileri: Genel Merkezin bütün idari yazışmalarını düzenlemek ve yürütmek. Başkan imzasıyla birlikte yazışmaları yapmak. Yönetim Kurulu gündemini düzenlemek ve kurula getirmek. Genel Merkez bünyesinde istihdam edilenlerin özlük işlerini yürütmek. Genel Başkan'ın ve Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmek.

7-Genel Sekreter Yardımcısının Görev ve Yetkileri: Genel Sekreterin sorumlu olduğu tüm görevlerde Genel Sekretere yardımcı olur. Genel Sekreter'in olmadığı durumlarda onun görevini yürütür.

8-Genel Merkez Muhasibinin Görev ve Yetkileri: Genel Merkez muhasebe işlerinin yasalara uygun biçimde yürütülmesini sağlamak. Gelir-gider tablosu ve mizanları yönetim kuruluna sunmak. Genel Kurul'a sunulacak bilançoyu ve tahmini bütçeyi hazırlamak. Genel merkez hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olacak şekilde tutmak. Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaların Genel Merkez kaşesi altında başkanla birlikte imzalamak.Başkanın yokluğunda başkan vekili ile birlikte imzalamak.

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü harcamaları yapmak. Genel Merkez Kasa Sorumluluğu muhasibe aittir.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 17-Denetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Üyeler yapacakları ilk toplantıda içlerinden birini Kurul Başkanı olarak seçer.

Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde listedeki yedek sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde ve dernekler yönetmeliğinde belirtilen şekilde yapar. Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre derneği ve şubelerini denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 Yüksek Disiplin Kurulu Oluşturulması, Görev ve Yetkileri

Madde 18- Yüksek Disiplin Kurulu Genel Kurulca (Tek Liste haricinde) gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler yapacakları ilk toplantıda içlerinden birini Kurul Başkanı olarak seçer.

Yüksek Disiplin Kurulu asıl üyeliğinden istifa ve başka sebeplerle boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin liste sırasına göre göreve çağrılması zorunludur. Dernek üyelerinin tüzüğe, amaca ve üyelikle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerinin disiplin suçu olup olmadığının tespitiyle cezalandırma görevi ve yetkisi Dernek Yüksek Disiplin Kurulu'na aittir.

Şube Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları görüşür ve karara bağlar. Yüksek Disiplin Kurulu, Dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından gönderilen disiplinle ilgili işlere bakar ve karara bağlar.

Üye, Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı, toplanacak ilk Genel Kurul Başkanlığına iletilmek üzere Genel Başkanlığa itirazda bulunulabilir. Genel Kurul kararı kesindir. Bu karara kadar üyelikten doğan hak ve yükümlülükler askıya alınır.

Yüksek Disiplin Kurulu, itiraz ve istemler için, işlemin yazılı bildirimini izleyen bir hafta içinde konuyu görüşür ve gerekli araştırmalardan sonra karara bağlar. Yüksek Disiplin Kurulu, üyelerinden birini tarafların görüşünü almak için görevlendirir. Kurul gerekirse hakkında disiplin soruşturması yapılan üyenin, sözlü savunmasını alabilir. Yazılı savunma alınmadan ya da istenip de verilen süre içerisinde savunma yapmaktan kaçınıldığı hususu, belgelenmeden karar verilemez.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Genel Kurula götürülen itirazlarda, itiraz edenden sonra, Yüksek Disiplin Kurulu raporu okunur ve gerek görülürse kurul adına son konuşma yapılabilir.

Kurul gerekli gördüğünde olay yerinde inceleme yaparak tanık anlatımlarına başvurabilir.

Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulunun çalışmaları için gerekli olanakları sağlar ve yazışmaların yerine ulaşmasına öncelik verir.

Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine uygun çalışmalarını yürütür.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 8,00 TL, Yıllık 12,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin ve faaliyet gelirlerinin %30'u altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-Yönetim Kurulu üyelerinin aidat veya bağışları

9-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 20- Defter tutma esasları;

Dernekte, mevzuat gereği kamu yararına çalışan dernekler bilanço esasına göre defter tutulur.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir veya elektronik bir sisteme kaydedilebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 21- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri gelir tahsil etmeye yetkilidir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 22- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü      

Madde 23- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3' de sunulan)  "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 24- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri       

Madde 25- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek Şubelerinin Kuruluşu

Madde 26- Genel Merkez gerekli görülen yerlerde yurt içinde ve yurt dışında Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Ancak merkez organlarının görev, yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Yurtdışında açılacak şubelerin yapacakları faaliyetlerle ülkeler arasındaki ilişkilere zarar verilmemesine, Türk Milleti ve Devletinin itibarının zedelenmemesine özen göstermek zorunluluğu vardır.

Bu amaçla, şube açılacak yerde en az 6 aydan beri ikamet eden 7 kişiye, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şube kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şubelerin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirir.

Geçici yönetim kurulu olan kurucular kurulu, üye kayıtlarını yaparak,6 ay içerisinde ilk Şube Genel Kurulu'nu toplar. Her üye ancak bir şubeye üye olabilir.

Şube Genel Kurulunda, şube yönetim kurulunun asıl ve yedeklerini, denetim kurulu üyelerinin asıl ve yedeklerini, disiplin kurulu üyelerinin asıl ve yedeklerini, Merkez Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek asıl ve yedek delegeleri seçer. Gerekli evrakları şubenin bulunduğu en büyük mülki amirliğine ve Genel Merkez'e gönderir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 27- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler, Görev ve Yetkileri

Madde 28- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu'dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu üç asıl üç yedek ve disiplin kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Şube, Başkan tarafından bölgesinde temsil edilir. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu'na ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Şube Yönetim Kurulu'nun, Dernekler Kanunu'na, Medeni Kanuna, Tüzük hükümlerine, Dernekler Yönetmeliğine, ilgili mevzuata ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmesi halinde, Genel Merkez Yönetim Kururlu tarafından görevden alınmasına ve gerek görülürse şubenin kapatılmasına karar verilir. Bu durumda şubenin mal varlığı, derneğin Genel Merkezine devredilir.

Şube Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev bölümü yaparak;

1-   Şube Başkanı,

2-   Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırmadan ve basın-yayından sorumlu)

3-   Başkan Yardımcısı (Sosyal ve kültürel işlerden sorumlu)

4-   Şube Sekreteri

5-   Şube Muhasip'ini belirler.

Şube Başkanının olmadığı durumlarda Başkan'a

Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı vekalet eder.

Şubenin Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulları ilk toplantılarında birer başkan seçerler. Bu kurullar, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerini örnek alarak şube sınırları içinde uygular. Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine, savunmalarına aldıktan sonra üyelere uyarma ve kınama cezası verebilir. Üst ceza gerektiren durumlarda ilgili tutanak ve evraklar Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilir.

Şubeler, Genel Merkezi örnek alarak komisyonlar oluşturabilirler. Organların, yardımcı kurulların ve komisyonların çalışmalarında, Genel Merkez organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 

Madde 29- Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, şubeye kayıtlı ve genel kurul toplantısından on beş gün öncesine kadar aidatlarını ödemiş üyelerin toplanmasıyla üç yılda bir, Ekim ayı ortasında, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, şube genel kuruluna katılma hakkı olan üyelerin listesini toplantı tarihinden on beş gün önce Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı'na göndermek zorundadır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 5‘den fazla veya toplam üye sayısı 10'dan az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şubelerin doğal delegelerinin dışında yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. Genel merkez Yönetim kurulu üyesi şube yönetimine seçilirse de genel merkez yönetiminden ayrılır.

Temsilcilik Açma

Madde 30- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 31- Onursal Başkanlık

Yönetimi boyunca derneğimize, camiamıza, kentimize ve ülkemize büyük hizmetleri geçmiş ve dönem sonunda aday olmamış eski yönetim kurulu başkanına verilen unvandır. Mevcut yönetim kurulunun Olağan Genel Kurula oy birliği ile önerdiği ve Genel Kurula katılanların 2/3 nün evet oylarıyla seçilir. Onursal Başkan'ın yetkileri yoktur.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 32- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 33- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 34- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.